Vision

Mere åbenhed - mere tryghed - flere muligheder

Skanderborg kommune er Danmarks smukkeste. Et smørhul lige midt i Østjylland omgivet af søer og skove. Vores placering er unik og med gode transportmuligheder i form af jernbaner og motorveje og med beliggenhed tæt på Aarhus, Silkeborg, Herning, Horsens mv. har vi alle muligheder for at tiltrække og fastholde nye borgere og virksomheder.

 

Skanderborg kommune skal være Danmarks bedste kommune at bo i, at arbejde i, at drive virksomhed i og være turist i.

Men Skanderborg Kommune er meget mere end bare Skanderborg by. Derfor lægger Konservative Skanderborg også særlig stor vægt på den fortsatte udvikling af vores centerbyer – Ry, Hørning, Galten-Skovby og Låsby – samt udviklingen og bevarelsen af vores landsbyer. Kun med levende byer og erhvervsliv også uden for Skanderborg by kan vi tiltrække nye virksomheder og borgere til hele kommunen.

Vi skal tiltrække turister fra både ind- og udland og med vores enestående placering være en magnet for nye virksomheder, så de får lyst til at lægge arbejdspladser og investeringer i vores kommune.

Vores børn skal have en verdensklasseopvækst og vores folkeskoler skal være verdens bedste. Vores daginstitutioner skal være i top, så børnene bliver passet, udfordret og stimuleret – i trygge omgivelser med kompetente voksne.

Det skal være trygt at blive gammel i Skanderborg Kommune – også selvom man får behov for en hjælpende hånd. De af vores medborgere, der har behov for hjælp på grund af alderdom eller handicap, skal have en værdig hjælp. Om muligt skal de hjælpes til at blive så selvhjulpne som muligt.

Det skal være billigere og lettere at bo og drive virksomhed i Skanderborg. Skatterne er høje og skal sættes ned og sagsbehandlingen gøres lettere. Både af hensyn til borgere og erhverv.

Konservative Skanderborg ønsker at skabe en kommune:

  • Hvor alle har mulighed for at skabe sig et langt og lykkeligt liv.
  • En kommune med orden i økonomien.
  • En kommune, der inddrager borgerne, og hvor den enkelte borgers frihed vægtes højt.
  • En kommune med et rigt erhvervsliv i vækst, med ældrepleje i topklasse og med landets bedste skoler og daginstitutioner.
  • En ren og grøn kommune, der er attraktiv både for borgere og gæster.
  • En kommune med et rigt kulturliv – lige fra Danmarks smukkeste festival til sport, klassisk musik og kunst.

Kort sagt en kommune i vækst og udvikling, hvor alle uanset alder føler sig hjemme og bidrager til fælles bedste. En kommune med mere åbenhed, mere tryghed og flere muligheder for den enkelte borger.

Langsigtede planer fremfor kortsigtede løsninger

Driften og udviklingen af Skanderborg Kommune har i en længere årrække været kendtegnet ved et overdrevent fokus på dyre udviklings- og prestigeprojekter og uigennemtænkte hovsa-løsninger.

Vi har i en årrække fx været vidner til, hvordan Skanderborg Kommune lukkede dagsinstitutioner, dagplejepladser og plejehjem mv. for efterfølgende at skulle opføre nye eller genåbne gamle som følge af den øgede tilflytning til kommunen og den demografiske udvikling generelt.

Kommunen har grundet manglende planlægning og dårlig økonomisk disponering ikke kunnet tilgodese behovene for udbygningen af infrastruktur, skoler og institutioner i takt med, at bosætningen er steget som følge af den omfattende udstykning i hele kommunen. Det har resulteret i manglende dagtilbud til børn, pladsmangel i skolerne, kødannelser på vejene, alt for lange sagsbehandlingstider mv. Alt sammen faktorer, der gør det vanskeligt at være borger eller ansat i kommunen, og som gør det vanskeligt drive virksomhed i Skanderborg Kommune.

Konservative Skanderborg ønsker langsigtede planer fremfor for kortsigtede dyre løsninger, der ikke nødvendigvis er fremtidssikrede. Kommunen skal derfor have udarbejdet en fremtidsplan, der rækker minimum 10 år ud i fremtiden. Vi kan ikke byde de ansatte, erhvervslivet og borgerne at nøjes med en kommuneplan og udviklingsstrategi, der kun rækker tre-fire år ind i fremtiden.

Vi ønsker en fremtidsplan, der klart viser erhvervsliv og borgere, hvor kommunen vil hen. Planen skal omfatte bosætning, udstykning, planer for erhvervsudvikling og infrastruktur, institutionstilbud, skoler og plejecentre, samt opførelse, udbygning og renovering af faciliteter.

 

Demokrati og åbenhed

Et opgør med Skanderborg-modellen

Skanderborg Kommunes styreform, den såkaldte Skanderborgmodel, har de senere år vist sig ineffektiv og alt for dyr. Samtidig har den som indbygget problem, at magten i det daglige reelt samles hos borgmesteren og en tre mand stor direktion fremfor de folkevalgte politikere, der alene “udstikker retning samt formulerer og kontrollere politikker.”

At magten er flyttet fra byrådet til cheferne og borgmesteren har blandt andet haft den følgevirkning, at administrationen og antallet af chefer i Skanderborg Kommune er større end i andre mange andre kommuner.

I kommuner som Odder og Bornholm har man formået at nedbringe chefstillingerne til det halve på en femårsperiode og fået overført midlerne, der før blev brugt på administration, til de varme hænder i stedet. I Skanderborg har vi kun formået at nedbringe dette tal med 29% til 315,5 personer – selvom Fælleden-projektet givetvis har potentiale til mere synergi og dermed yderligere effektiviseringer.

Konservative Skanderborg vil arbejde for at slanke administrationen og for en ændring af Skanderborgmodellen. Magten og initiativet skal tilbage til de folkevalgte og udgifterne til administrationen bringes ned.

Det er bydende nødvendigt, at byrådet kommer på banen, også den umælende flertalsgruppe, så vi får magten tilbage til dem, der valgt til det. Vi ønsker et byråd, der lytter til borgerne, så vi ikke i femtiden får flere tåbelige sager som afslag på byggerier i Mesing, lang sagsbehandlingstid for borgere, kritik fra revisionen omkring behandlingen af vores svageste borgere mv.

I Skanderborg skal vi have netop det antal ledere, der er behov for, for at kunne levere den service, borgerne måtte have behov for – og så må byrådet i sadlen og levere det, de er valgt til; ledelse og opstilling af mål for borgernes bedste.

Konservatismen

Ansvaret tilbage til borgerne

Konservative Skanderborg ønsker at give ansvaret tilbage til borgerne. Vi ønsker et samfund, der tager udgangspunkt i det personlige ansvar, og hvor det er en stor værdi at tage et aktivt medansvar for sine nærmeste, sit lokalområde og sin kommune. Vi ønsker et samfund, hvor ydelser og rettigheder er målrettet de få, som har reelle behov, men som ikke er i stand til at klare sig selv. Vi ønsker et samfund, hvor de fleste tager vare på sig selv og er bevidste om de pligter, man som samfundsborger har for sin næste. Vi ønsker et samfund præget af åbenhed og tolerance. Et samfund, hvor borgerne kan vide sig trygge. Et samfund med valgfrihed – med flere muligheder for den enkelte.

Civilsamfundet rummer store styrker, og beslutninger og handlinger foretaget af frivillige har ofte stærkere gennemslagskraft og virkning. Kernen i vores samfund er familien. Her hviler næstekærligheden, hengivenhed og værdier godt. Vi skal bestræbe os på at holde fast i familielivet, og den sunde opvækst børn får i en harmonisk familie. Samfundet skal understøtte dette, og vi skal skabe gode vilkår for familierne. Med velfungerende familier som udgangspunkt vokser børn op med mod på livet og en følelse af at være en del af et vigtigt fællesskab. Stærke familier engagerer sig ofte i deres lokalområde, og mange yder en stor indsats som frivillige.

Frivilligt arbejde er en god måde at give noget tilbage til samfundet og samtidig få noget med hjem i bagagen. Det frivillige arbejde øger trygheden og mulighederne for mange mennesker hver eneste dag. Det frivillige foreningsliv styrker også sammenhængskraften i lokalsamfundet og kan blandt andet hjælpe med at styrke integrationen og forbedre folkesundheden.

De mange frivillige kræfter skal involveres mere i de kommunale beslutningsprocesser. Skanderborg Kommune skal arbejde mere reelt med borgerinddragelse. Ikke kun i form af høringer, men i lige så høj grad i forbindelse med udformning af beslutninger og uddelegering af reelt borgeransvar, der hvor det er muligt.

Vores lokale mærkesager