De bedste vilkår for børn, udsatte og ældre

Det er vigtig for Konservative Skanderborg, at vi tager os godt af de befolkningsgrupper, der ikke kan klare sig selv. Det gør vi bedst ved at lade dem, der kan selv, forblive selvhjulpne og så koncentrere vores indsats om dem, der vitterligt har brug for hjælp.

Børn

Barndommen er en vidunderlig og værdifuld periode, hvor man formes som menneske og lærer normer, kundskaber og dannelse. Det er vigtigt at værne om barndommen. Lad børn være børn – de kan hurtigt nok blive voksne. Børn er vidt forskellige og skal derfor også have vidt forskellige tilbud for at kunne udvikle sig. Børn er på den måde ikke forskellige fra voksne.

De vigtigste personer i børns liv er og bør være forældrene. Her ligger ansvaret for opvækst, tryghed og kærlighed. Alle forældre har det til fælles, at de vil deres børn det bedste. Desværre oplever vi til tider, at forældreevnen svigter. Her vægter Konservative Skanderborg barnets tarv tungest. Vi skal sætte ind ved den første mistanke og støtte op om familien. Men kun så længe, at det har positive udsigter.

Det er forældrenes opgave at opdrage deres egne børn. Det er ikke skolernes eller institutionernes opgave, selvom der naturligvis er stor påvirkning i hverdagen fra disse. Både fra barnet og fra hjemmet skal der være respekt om lærere og pædagoger. Og respekten går begge veje. Forældreengagement skaber muligheder for god sparring og inspiration i børnenes hverdag, hvad enten det er i skole, klub eller i børnepasningen. Derfor skal forældrebestyrelser have reel indflydelse på børnenes hverdag.

 • Konservative Skanderborg vil:
 • Lade børn være børn og værne om barndommen.
 • Give forældremyndigheden tilbage til forældrene.
 • Genetablere respekten for læreren og pædagogen.
 • Styrke forældrebestyrelsers reelle indflydelse.

I en kommune som Skanderborg skal der være et varieret udbud af pasningsmuligheder. Det gælder både klub, SFO, børnehaver, dagplejere, vuggestuer. For Konservative Skanderborg er det ikke afgørende, om det er et offentligt eller privat tilbud, blot skal vi sikre, at barnets tarv varetages, og at pasningsgarantierne kan overholdes. Vi ønsker også at fremtidssikre dagplejen. Den kan være en stor fordel for det barn, der har behov for mere rolige rammer end i en institution.

Vi ønsker løbende at holde øje med udgifterne, så vi sikrer kommunens yngste de bedste vilkår samtidig med, at prisen på børnepasning ikke stiger- og dermed heller ikke forældrebetalingen. Vi skal bruge de offentlige midler med fornuft og udnytte mulighederne inden for børnepasning mere hensigtsmæssigt.

 • Konservative Skanderborg vil:
 • Fremme et varieret udbud af pasningsmuligheder
 • Sikre dagplejens fremtid
 • Understøtte og fremme private pasningsordninger
 • Mindske børnefamiliers udgifter til pasning

Ældre

For Konservative Skanderborg er det hjerteblod at sikre en god og værdig alderdom for vores ældre i kommunen. God ældrepleje kræver god ledelse, fagligt dygtigt personale, og tid og overskud til at fokusere på plejeopgaven fremfor dokumentationsarbejde. Endvidere kræves der præcise beskrivelser af servicen, der er kendt af dem, der skal modtage den.

Har man behov for hjælp, skal man trygt kunne regne med, at man kan få den. Det skal være muligt at købe både offentlige og private tillægsydelser – uden at der beskæres i de gratis tilbud, som man er berettiget til. Som ældre skal man have mulighed for frit valg af såvel pleje og praktisk hjælp mellem det kommunale tilbud og tilsvarende private tilbud.

Dem, der har brug for en plejebolig, har forskellige behov. Derfor skal der være en større variation i vores plejeboliger. Variationen skal afspejle den mangfoldighed, der er i vore boligbyggerier. Boligernes indretning skal sikre, at de ældre kan være selvhjulpne i størst mulige grad. Man skal have mulighed for at vælge mellem kommunale boliger og boliger, der er ejet af private/foreninger.

Konservative Skanderborg vil bakke op med lokalplaner mv. om bygning af ældreboliger, seniorfællesskaber og andre boformer, alt efter kommunens ældres ønsker og behov.

Erfaringer viser, børn og ældre kan have stor glæde af hinanden, så vi vil hjælpe med kontakten mellem børnehaver og skoler til plejehjem.

En bolig på plejehjem skal være som ens eget hjem i trygge omgivelser, og så vidt muligt skal der anvises plads i borgerens nærområde af hensyn til kontakten med pårørende. I plejehjemmenes fællesarealer skal der være åbent for, at foreninger og andre frivillige får adgang, således at beboerne kan tilbydes adspredelse via civilsamfundet.

Udover de kommunale plejehjem bør der gives mulighed for etablering af private.

Konservative Skanderborg vil:

 • Sikre, at plejehjemmene bevares i byer, hvor der i forvejen forefindes skoler og indkøbsmuligheder. Dette for at bevare byerne og sikre, at de ældre kan blive i deres lokalområde tæt på deres pårørende.
 • Sikre, at plejepersonalets tid, ekspertise og faglige viden udnyttes bedst muligt. Vi vil reducere i mængden af dokumentationsopgaver og sikre, at de ansattes tid bruges på de ældre.
 • Sikre at dem, der har behov for hjælp, får den fornødne pleje og omsorg.
 • Give dem, der har behov for pleje, muligheder for frit valg af pleje mellem det kommunale tilbud og tilsvarende private tilbud.
 • Sikre dem, der har behov for en pleje/ældrebolig, får et passende botilbud.
 • Styrke beboer- og pårørenderåd og sikre, at Seniorrådet aktivt inddrages i fremtidige ændringer på områder vedrørende ældreplejen.
 • Arbejde for, at de kommunale plejehjem bliver selvejende institutioner og skabe mulighed for flere private plejehjem.
 • Sikre frie drikkevarer i form af kaffe, te, juice, mælk og saftevand til alle beboere på kommunens plejecentre.
 • Arbejde for, at madordningerne bliver mere fleksible efter byrådet i marts 2017 vedtog en døgnpakkeordning uden mulighed for at vælge måltider til eller fra.
 • Skabe mere kontinuitet blandt hjælperne. De ældre skal have færre forskellige hjælpere i eget hjem.
 • Prioritere forebyggelse og selvhjælp, så færre får behov for varig offentligt betalt hjælp.
 • Undgå ventelister på at få hjælp til genoptræning.
 • Prioritere midler til ansættelse af mere plejepersonale.

Udsatte

Konservative Skanderborg tager hånd om de borgere, der ikke har mulighed for at tage vare på deres egen tilværelse. Vi ønsker pleje og omsorg, der er baseret på tryghed, omsorg og respekt. Vi skal give mulighed for, at flest mulige er i stand til at videreføre det liv, de levede før, de fik behov for kommunal hjælp. Dette gælder uanset alder og tilstand.

>Konservative Skanderborg ønsker, at så mange som muligt får mulighed for at kunne klare sig uden hjælp fra kommunen. Hvis man får brug for kommunal hjælp, skal denne tage udgangspunkt i at sikre den enkelte en tilværelse længst muligt på egne vilkår og præmisser. Med udgangspunkt i frihed og faglighed, stolthed og værdighed skal vi forme vores kommunale service. Frihed for den enkelte til selv at medvirke til at træffe beslutninger om egen tilværelse. Faglig kompetent hjælp, støtte og vejledning for den enkelte til at træffe disse beslutninger. Stolthed og værdighed såvel i forhold til den, som modtager, som den, der yder pleje og omsorg.

Konservative Skanderborg ønsker at sikre, at borgere med tabte færdigheder får maksimal livskvalitet. Borgeren selv skal være omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe borgeren til at genvinde og fastholde den bedst mulige funktionsevne, forudsætninger for at have en god hverdag og muligheden for atter at kunne deltage i samfundet. Den rehabiliterende tankegang og arbejdsmetode optimerer som sidegevinst ressourceforbruget.

Desværre oplever mange forældre til handicappede og pårørende til syge, at de skal bruge mange timer på bureaukrati og unødvendigheder, samtidig med at deres liv i forvejen kræver mange ressourcer for at hjælpe deres kære. Konservative Skanderborg vil fjerne så meget bureaukrati som muligt og i det hele taget aflaste disse mennesker.

Konservative Skanderborg vil:

 • Forebygge frem for at behandle.
 • Sikre, at al pleje og omsorg tager afsæt i værdier som: frihed, faglighed, stolthed og værdighed.
 • Arbejde for, at man kan leve længst muligt på egne vilkår og præmisser.
 • Sikre borgeren størst mulig livskvalitet via rehabilitering og samtidig optimere anvendelsen af ressourcer.

Borgere, der ikke selv kan råbe op pga. handicap eller sygdom, er de borgere, kommunen særligt skal være omhyggelige med at give den hjælp, de har brug for til at leve et anstændigt liv. Forældre/pårørende til handicappede og syge skal opleve, at kommunen hjælper dem med den bedste og hurtigste sagsbehandling til gavn for både dem og deres kære. Kommunen skal hjælpe med kontakten til aflastningsmuligheder samt de mange gode frivillige, der gør en uvurderlig indsats.