Optimale vilkår for erhvervslivet

De bredeste skuldre bærer det tungeste læs. Deres position skal konstant optimeres.

Et aktivt og stærkt erhvervsliv er grundlaget for, at Skanderborg Kommune kan tilbyde den service og velfærd, som vi ønsker. Vi er som kommune dybt afhængig af et velfungerende erhvervsliv. Det skal være let og smertefrit at drive virksomhed i Skanderborg Kommune, og det skal være let at etablere sig som ny virksomhed – hvad enten man kommer fra en anden by eller er en dygtig iværksætter. Der er et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft i Skanderborg kommune. Vidensgrundlaget for mange virksomheder er tilstede. Det skal vi udnytte.

Skanderborg Kommune skal skabe muligheder for at købe gode og erhvervsattraktive grunde, sikre lave erhvervsskatter og rimelige afgifter samt hurtige sagsbehandlingstider i det kommunale system. Vi vil sikre, at lokalplanerne lever op til nutidige og fremtidige behov og om nødvendigt ændre dem for at udnytte tomme erhvervsgrunde til fx etablering af virksomheder og/eller detailhandel.

Vi kan ikke byde erhvervsliv og borgere at nøjes med en kommuneplan og udviklingsstrategi, der kun rækker tre-fire år ind i fremtiden. Kommunen skal derfor have udarbejdet en helhedsorienteret fremtidsplan, der rækker minimum 10 år ud i fremtiden. Planen skal omfatte bosætning, udstykning, planer for erhvervsudvikling og infrastruktur, institutionstilbud, skoler og plejecentre, samt opførelse, udbygning eller renovering af faciliteter.

Skanderborg Kommune må ikke være en stopklods for byernes erhvervsliv. Kommunen skal være en dynamo og være på forkant med udviklingen og sikre mulighederne for detailhandel både i Skanderborg og kommunens centerbyer: Ry, Låsby, Galten-Skovby og Hørning.

Derfor vil vi arbejde for en kommunal erhvervsservice, der hjælper og fremmer erhvervslivets muligheder. Kommunen skal opleves som en serviceorienteret og resultatfremmende instans. Det er vigtigt, at virksomhederne føler sig godt modtaget, modtager kvalificerede råd og vejledning, og at kommunen ser det som sin vigtigste opgave at fremme erhvervslivet frem for at begrænse og kontrollere det.

Skanderborg Kommune kan med fordel lære af den konservative kommune Høje-Taastrup, der har arbejdet systematisk med at etablere en god servicekultur. Kommunen sigter efter at blive så erhvervsvenlig som muligt, og det har resulteret i, at Dansk Industri har kåret Høje-Taastrup som hovedstadsområdets bedste erhvervskommune. Derudover er Høje-Taastrup Danmarksmester i jobvækst med etableringen af over 9000 nye arbejdspladser siden 2010. Det er en stigning i antallet af arbejdspladser på 33 %, og dermed den største procentvise jobvækst i Danmark.

Skanderborg Kommune skal sikre gode rammevilkår for det private erhvervsliv. Derfor vil vi begrænse beskatningen af virksomhederne og begrænse gebyrer. Vi vil holde fast i beslutningen om en dækningsafgift på forretningsejendomme på 0.

De danske kommuner bliver regelmæssigt vurderet inden for deres evne til at fremme erhvervsudviklingen, og der tages temperatur på erhvervsklimaet. Det er vores ambition, at Skanderborg som minimum ligger i top 5 på disse målinger. Og der er plads til forbedringer. Skanderborg Kommune har taget en rutsjetur nedad i både DI’s vurdering af erhvervsklimaet i kommunen og i Dansk Byggeris årlige rangliste over de mest erhvervsvenlige kommuner. I fjor lå Skanderborg på 23. pladsen, men i den nye opgørelse er kommunen røget ned som nummer 44 på listen – lige under Aarhus. En del af forklaringen ligger i for alt lange sagsbehandlingstider og de kommunalt drevne materielgårde, der bør udliciteres.

Iværksætteri

Det Konservative Folkeparti vil styrke det lokale iværksættermiljø. Vores iværksætterkultur er med til at skabe arbejdspladser og gøre os alle rigere. På den måde får vi en større vidensdeling og bedre mulighed for at tiltrække virksomheder til vores kommune. Vi vil arbejde for at iværksættere oplever en let og smidig sagsbehandling og for etableringen af flere væksthuse til iværksættere, hvor de kan etablere sig i, og hvor de i tæt samarbejde med ErhvervSkanderborg kan få hjælp til opstart.

Ny stærk erhvervspolitik

Hvert år besøger en masse turister Skanderborg Kommune for at opleve vores skønne hjørne af Søhøjlandet. Turisterhvervet giver omsætning, vækst og arbejdspladser, og der er derfor al mulig grund til at sikre turisterhvervet de bedst mulige vilkår.

Men turisterhvervet døjer med ringe bevågenhed fra politisk hold, lange sagsbehandlingstider, rigide lokalplaner og bureaukrati. Der er behov for, en ny samlet erhvervs- og turismepolitik, hvor kommunens erhvervsudviklingbestræbelser og turismeindsatsen naturligt er koblet sammen, og hvor kommunen i større grad end i dag er en aktiv medspiller. Se mere under “Mere turisme”

Konservative Skanderborg vil:

 • Fastholde dækningsafgiften på 0.
 • Skabe varigt grundlag for skattelettelser gennem øget vækst.
 • Etablere en stærk servicekultur, der fremmer erhvervslivets muligheder for at etablere sig i Skanderborg Kommune, og som fastholder og understøtter eksisterende virksomheder.
 • Gøre kommunens hjemmeside og andre adgangsveje til kommunen mere overskuelige.
 • Sikre Skanderborg Kommune en placering i top 5 inden for erhvervsklimamålinger.
 • Sikre effektiv og fleksibel sagsbehandling også på erhvervsrelaterede sager, og sikre at sagsbehandlingstiden nedbringes.
 • Arbejde for flere iværksætterhuse i samarbejde med private aktører og ErhvervSkanderborg
 • Prioritere erhvervsudviklingen, når kommunens infrastruktur planlægges og udbygges.
 • Styrke mulighederne for detailhandel i Skanderborg og i kommunens centerbyer.
 • Fastholde virksomheder i alle størrelser.
 • Styrke turisterhvervet.
 • Arbejde for at Skanderborg Kommune udarbejder en ny sammenhængende erhvervs- og turismepolitik.
 • Nedlægge materielgårdene og konkurrenceudsætte flere vej- og parkopgaver.
 • Forbedre infrastrukturen af hensyn til erhvervslivet.
 • Opdatere forældede lokalplaner og fx ændre de lokalplaner i centerbyerne, der blokerer for at uudnyttede erhvervsgrunde kan udnyttes til fx etablering af detailhandel.
 • Have udarbejdet en fremtidsplan.