Forretningsorden for Konservative i Skanderborg

I henhold til bestyrelsesbeslutning den 18. februar 2014 vedtages følgende forretningsorden for bestyrelsen.

§1 Generalforsamling

Formanden sikrer, at der indkaldes til generalforsamling iht. foreningens vedtægter.

§2 Konstituering

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Formand, er valgt af generalforsamlingen
Formanden tegner foreningen for såvel politiske partier, presse, hovedforening samt interesseorganisationer, med ansvar over for bestyrelsen.
Deltager i forhandlinger der involverer foreningen.
Godkender ekstraordinære betalinger, hvis de ikke kan udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Næstformand, er valg af generalforsamlingen
Varetager formandens opgaver, hvis formanden melder fravær.
Næstformanden kan juridisk/økonomisk tegne foreningen sammen med formanden

Følgende poster skal endvidere varetages af den generalforsamlings valgte bestyrelse:

Sekretær
Udarbejder referat fra generalforsamling samt udsender beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.

Økonomiansvarlig
Står for bogholderi samt årsregnskab, herunder at eventuelle udlæg honoreres mindst én gang om måneden samt sikrer løbende opfølgning på budget. Der rykkes endvidere for restance.
Den økonomiansvarlige kan juridisk/økonomisk tegne foreningen sammen med formanden

Medlemsansvarlig
Sikrer at nye medlemmer får velkomstbrev samt koordinerer tiltag for nye medlemmer.

Web-master
Står for udvikling og vedligeholdelse af foreningens elektroniske ”ansigt”.

Storkredsens medlem (Bør være formanden)
Deltager i Storkredsens møder.

§3 Andre poster

Følgende poster besættes efter behov. Disse kan besættes af ethvert medlem af foreningen, efter bestyrelsens godkendelse

Redaktør
Deltager i Konservatives redaktørnetværk og er ansvarlig for C-Orientering.

Udvalgsformand
Bestyrelsen kan oprettes et antal stående udvalg. Udvalgsformanden er ansvarlig overfor bestyrelsen.

Kampagneleder
Udnævnes til de enkelte valgkampe f.eks. kampagneleder for spidskandidaten ved kommunalvalget eller kampagneleder for folketingskandidaten.

Pressekoordinator
Koordinerer læserbreve, udtalelser mv. til offentligheden.

§4 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder. Det sidste i december måned hvor indkaldelse til generalforsamlingen er et af dagsordenpunkterne. Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kan begære indkaldelse til bestyrelsesmøde.

Formanden indkalder, så vidt muligt 14 dage før mødets afholdelse hvis dato ikke er aftalt på sidste bestyrelsesmøde, med forslag til dagsorden. Bestyrelsen, gruppeformanden i byrådet samt suppleanter og udvalgsformænd efter behov indkaldes. De enkelte melder eventuelt forfald til formanden hurtigst muligt.

  • Ordinær dagsorden indeholder som minimum følgende punkter:
  • Godkendelse af sidste referat (Udsendt af referenten senest 2 uger efter mødet)
  • Orientering fra formanden
  • Opfølgning på økonomi og budget
  • Opfølgning fra udvalg
  • Orientering vedr. byrådet (Gruppeformanden)
  • Eventuelt

Ekstraordinær indkaldelse det skal minimum indeholde første og sidste punkt samt grund til indkaldelse.

Ethvert bestyrelsesmedlem eller suppleant kan stille forslag til dagsordenen.

Suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har naturligvis ikke stemmeret.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden leder bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsesmøderne betragtes som fortrolige.

§5 Korrespondance

Der benyttes elektronisk kommunikation til såvel indkaldelse, referater som anden kommunikation.

§6 Ændring

Forretningsordenen vedtages på det konstituerende møde og er gældende indtil næste konstituerende møde.